Anteo Kartverktøy

Anteo kartverktøy gir tilgang på fartøy, sensorer og beslutningstøtte i kartet.Det gir en unik mulighet til å sammenligne data for lokalitet eller fartøy. I kartverktøyet presenteres anløpslogg på vegne av lokaliteter og egne/innleide fartøy sin posisjon i sann tid.
Funksjon for uthenting av historiske data med mulighet for å generere rapporter. Systemet innhenter også daglige rapporter om værdata, sykdomsstatus og sykdomssoner i de ulike områdene/lokalitetene.

Kartverktøyet inneholder funksjonen Live Tracking der fartøyene beveger seg i sann tid i kartet. Ved integrasjon mot styringssystemet ombord, skiller tracking på informasjon om fartøyets bruk av ventiler (brønnvann/ ballastvann).Dette inkluderer informasjon om behandling av vann.

Lokalitetseier kan enkelt designe egen fôrflåte, og på denne måten kommunisere til 3-parts leverandører fordeling av fôr, påfylling av vann, diesel samt plassering av fortøyning og ensilage tank.

Live kartverktøy som inneholder alle havbruksrelaterte virksomheter og ressurser

Kontinuerlig import og presentasjon fra kystverkets AIS-nettverk.

Kontinuerlig import og presentasjon fra etablerte datakilder på lokaliteter, også levert av tredjepartsleverenadører.

Kontinuerlig import og presentasjon fra brønnbåter, fôrbåter, og ensilasjebåter om åpen/lukket/semilukket kjøring

Hendelsesgenerator og automatisk varsling ved grenseverdier.

Oppdatert sykdomsstatus på lokaliteter og etablerte sykdomssoner

Visning av fartøy i sanntid

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende av FNs bærekraftsmål

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse