Bærekraft

En kort introduksjon til hvilke bærekraftsmål som er viktig for Anteo i utviklingen av havbruksnæringen og andre maritime næringer. Herunder hvordan våre løsninger støtter opp under de aktuelle målene.

Industri, innovasjon og infrastrukter

"Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon".

Norge forsyner verden med kvalitetssjømat fra havet og derfor er det viktig med en effektiv og bærekraftig transportinfrastruktur. Anteo sitt kartsystem er med å bedre infrastrukturen til havs. Kartsystemet gjør det enkelt å velge den mest optimale ruten for fartøyet basert på type oppdrag, sykdomssoner og kundekrav. Kartsystemet sørger dermed for en mer effektiv kjøring langs kysten vår. Unngå å ta bomturer eller kjøre inn i sykdomssoner hvor fartøyet risikerer karantenetid. Tid og ressurser spart på god planlegging og effektiv kjøring er bra for miljøet, kunde og aktør. Kartet inneholder også alle havbruksrelaterte virksomheter og ressurser langs kysten.

Ansvarlig forbruk og produksjon

"Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre"


For å sikre bærekraftig produksjon og ansvarlig forbruk i havbruksnæringen må en ha løsninger som aktivt jobber for  dette i hele verdikjeden.
Gjennom vår løsning Anteo Logifish effektiviserer vi prosesser og logistikkplanlegging slik at en unngår unødvendige og hyppige leveranser. Anteo Logifish tar seg av håntering av logistikk knyttet til last og slakteplaner samt dokumentasjon knyttet til transport av fôr, fisk, ensilasje og annet biologisk materiale. Ta turen først når det er nødvendig og spar tid, penger og ressurser. Bra for miljøet, kunden og aktøren.

Anteo Logifish brukes som en plattform på tvers av parter i logistikksammenheng. I Systemet kan en opprette oppdrag direkte eller basert på kundebehov og oppdatere fartøy med informasjon raskt og enkelt.
Systemet kan brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom leverandør og mottaker. Fartøyet kan melde inn hvor de er på vei, hva de har med seg og hvor mye de har med seg i dialog med mottakeren. Kommunikasjonen gjør at mottaker og leverandør til enhver tid kan opprettholde kontakt og få data i sann tid.

Mottakerlokaliteten kan sende inn praktisk informasjon som det er ønskelig at fartøyet har i forkant av et oppdrag.
Slik informasjon kan eksempelvis være; hvor fartøyet skal legge til, hvilke side dieselfylling er på og hvor siloene er lokalisert. Lokaliteten kan også registrere mengder fôr, type fôr og hvilken silo fôret skal til i det digitale systemet. Når fartøyet ankommer lokaliteten vil de ansatte hos begge parter allerede vite alt de trenger gjennom den felles kommnuikasjonsplattformen.Livet i havet

"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"


Aktører i havbruksnæringen har et særlig ansvar når det kommer til å verne om livet i havet. Dette er også noe Anteo tar på alvor. Vi er opptatt av å ta vare på livet under vann og dette gjelder selvsagt ikke bare oppdrettsfisken. I Kartverktøyet vårt har vi stort fokus på biosikkerhet og derfor sørger systemet for kontinuerlig import og presentasjon fra brønnbåter, fôrbåter og ensilasjebåter angående åpent/lukket/semilukket kjøring. Kartverktøyet er alltid oppdatert med nyeste myndighetsdata for sykdomssoner slik at fartøy kan unngå å kjøre inn i smitteområder/soner for å videre kjøre inn i en sykdomsfri sone og spre smitten til sykdomsfrie soner.

FishCtrl systemet vårt gir rask og presis registrering av velferdsindikatorer hos fisk. Systemet gjør det mulig å innhente statistikk over tid slik at det blir lettere å drive forebyggende fiskehelsearbeid. Under avlusning sendes data i sann tid slik at prosessen kan reguleres til fordel for fiskens velferd. Er behandlingen for tøff, endres den slik at en unngår forhøyet dødelighet og skader i etterkant av en behandling. Forebyggende fiskehelsearbeid er veldig viktig for å redusere dødelighet og ta vare på livet i havet.  Systemer som dette bedrer fiskevelferden , reduserer dødelighet og fremmer en bærekraftig utvikling av næringen.

Samarbeid for å nå målene

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

For å lykkes med bærekraftig vekst i havbruksnæringen er de ulike aktørene nødt til å bli flinkere på samarbeid. Anteo samarbeider med næringen for å utvikle god og nyttig teknologi, men også for å effektivisere prosesser og tilgang på data. Systemene våre er i stor grad brukerstyrt der brukerne fra næringen kan komme med direkte tilbakemelding om hva de ønsker/ ikke ønsker systemene skal inneholde og er til enhver til oppdatert på nyeste bransjestandarder. Vi legger også til rette for å innlemme våre løsninger med tredje-parts systemer slik at kundene i flere tilfeller kan fortsette å bruke systemer og leverandører de allerede har avtale med.