Brukervilkår for Anteo SaaS Plattform

1. GENERELT

Disse brukervilkårene ("Vilkårene")regulerer din ("Brukeren") bruk av Anteo SaaS Platform("Plattformen") levert av Anteo AS ("Anteo"). Plattformen gir tilgang til programvareløsninger som tillater samhandling mellom aktører i havbruksnæringen.

Brukeren anses for å ha godtatt Vilkårene når Plattformen tas i bruk.  

2. REGISTERING AV ANTEO-BRUKERKONTO

Brukeren må ha en konto på Plattformen for å kunne bruke løsningen. Brukere av Plattformen kan være enten ansatte hos Anteos kunder eller hos disse kundenes kunder.

Adgang til å opprette konto gis ved at Anteos kunde gir beskjed om at tilgang til Plattformen skal gis en bestemt bruker.  

Konto opprettes av Brukeren ved innlogging med telefonnummer og et passord som Anteo deretter sender Brukeren på SMS. Brukeren er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon på brukerkontoen oppdatert til enhver tid.

3. BRUKERENS PLIKTER VED BRUK AV PLATTFORMEN

Brukeren forplikter seg til å bruke Plattformen i samsvar med disse Vilkårene. Ved eventuell motstrid mellom disse Vilkårene og eventuelle andre avtaler som Brukeren har inngått vedrørende tilgang til Plattformen, skal disse Vilkårene gå foran.  

Anteo har ikke ansvar for å overvåke eller på annen måte kontrollere Brukerens bruk av Plattformen. Brukeren er selv ansvarlig for å bruke Plattformen i henhold til Vilkårene og i overenstemmelse med gjeldende lover og regler.

Brukeren skal ikke:

·      laste opp krenkende, upassende, støtende eller ulovlig materiale.

·      laste opp materiale som krenker tredjeparts rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter.

·      kopiere, reprodusere, distribuere, sende, vise, selge, eller videre lisensiere materiale tilhørende Anteo, eller bruke slikt materiale for andre formål enn bruk av Plattformen, med mindre Anteo har samtykket til det.  

·      gjøre tilgjengelig for uvedkommende konfidensiell, ikke-offentlig informasjon som Brukeren blir kjent med i forbindelse med bruk av Plattformen, med mindre Anteo har samtykket til det.

·      bruke Plattformen på en måte som skader, forstyrrer eller ødelegger Plattformens funksjonalitet eller sikkerhet.

·      videreselge/viderelisensiere sin bruksrett til Plattformen, og heller ikke kopiere, dekompilere, rekompilere, offentliggjøre eller undersøke programvare eller kildekode knyttet til Plattformen.

4. ANSVARSBEGRENSING

Brukeren får tilgang til Plattformen med den funksjonalitet som til enhver tid er tilgjengelig.

Anteo gir ingen garantier med hensyn til funksjonalitet eller andre forhold, herunder gis ingen garanti for at Plattformen fungerer uten feil.  

Anteo er ikke ansvarlig for indirekte tap med mindre tapet er forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet på Anteos side.  

Anteo er ikke ansvarlig fortap som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, datafeil, datatap, avbrudd eller andre tekniske omstendigheter som umuliggjør eller vanskeliggjør bruk av Plattformen.    

Anteo er ikke ansvarlig fortap knyttet til feil eller mangler på Brukerens maskinvare og/eller utstyr.

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle immaterielle rettigheter (både registrerte og uregistrerte), knyttet til Plattformen og materiale som Brukeren får tilgang til på Plattformen, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrett, databaserettigheter, design og varemerke tilhører Anteo.

6. PERSONVERN

Anteo behandler personopplysninger på en forsvarlig måte, og i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Som leverandør av Plattformen er Anteo databehandler for den behandlingen av personopplysninger som skjer på vegne av våre kunder i forbindelse med levering og administrering av Plattformen, herunder behandling av data i forbindelse med registrering av en brukerkonto og videre bruk av Plattformen. Våre plikter som databehandler blir regulert i en separat databehandleravtale med våre kunder (som er å anse som behandlingsansvarlig).

Informasjon om hvordan Anteo behandler og beskytter Brukerens personopplysninger finnes i vår Personvernerklæring.  

7. OPPSIGELSE OG BLOKKERING AV ANTEO-KONTO

Brukeren kan når som helst si opp sin Anteo-konto, ved å sende Anteo en e-post på support@anteo.no. Hvis Brukeren velger å si opp sin brukerkonto vil Anteo være forhindret fra å gi tilgang til Plattformen.

Dersom Brukeren har opptrådt i strid med Vilkårene eller bruker Plattformen i strid med gjeldende lovgivning kan Anteo blokkere Brukerens tilgang til Anteo-kontoen på midlertidig eller permanent basis.

Dersom en Bruker har vært inaktiv i mer enn 12måneder har Anteo rett til å midlertidig eller permanent blokkere Brukerens tilgang til Anteo-kontoen. Anteos kunde kan instruere Anteo om å gjenåpne tilgangen dersom ny tilgang skal gis.  

8. ENDRING AV VILKÅR

Anteo har en ensidig rett til å endre Vilkårene.

Oppdaterte brukervilkår er til enhver tid tilgjengelig på www.anteo.no/brukervilkar. Oppdaterte vilkår trer i kraft samtidig som de publiseres.

Anteo vil varsle sine Brukere om større tillegg eller endringer i Vilkårene før endringene trer i kraft. Dersom vilkårene ikke aksepteres, kan Bruker si opp sin brukerkonto.  

9. TVISTER

Disse Vilkårene er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som måtte oppstå på grunn av eller som resultat av Vilkårene skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem kan saken bringes inn for Trøndelag tingrett.