BESTEMT– Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen.

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon.

Havbruksnæringen er spådd som en av de viktigste næringene for Norge i fremtiden. For å nå disse ambisjonene er en imidlertid avhengig av en profesjonalisering av industrien. Til tross for at bransjen vokser og samtidig konsoliderer seg mot større aktører med større logistikksystem, finnes det svært få planleggingsverktøy tilgjengelige for å håndtere den økende kompleksiteten.

BESTEMT vil bidra til denne profesjonaliseringen gjennom utvikling av et nytt intelligent beslutningsstøttesystem (Anteo) og nye og forbedrede av arbeidsprosesser for planlegging av fôrdistribusjon (BioMar og Mowi).

Logistikkplanleggere må vurdere et stort antall parametere som setter føringer for planlegging og gjennomføring av fiskefôrtransport til sjøs: En fôrleverandør vil typisk kunne produsere fem hundre fôrtyper fordelt på flere ulike fabrikker, som skal leveres til hundre oppdrettsanlegg via en flåte bestående av fem til ti skip. Fastsetting av distribusjonsplanene blir dermed et komplekst kombinatorisk problem, og det er tilnærmet umulig for en planlegger å ta inn over seg alle mulighetene som planleggingsproblemet byr på. Planleggeren må i tillegg forholde seg til alle utfordringer og avvik som oppstår, som å respondere på sykdomstilfeller som krever spesielle fôrtyper på uforutsette tidspunkt, endringer i fôrbehov som følge av sesongvariasjoner og ordrekanselleringer, forsinkelser i distribusjonen grunnet dårlige værforhold, samt tekniske problemer på skip som fører til redusert transportkapasitet.

Beslutningsstøttesystemet vil gi logistikkplanleggere økt evne til å håndtere operasjonelle utfordringer og avvik, og dermed gi dem bedre kapasitet til å fokusere på planlegging av optimale seilingsruter. Ved å integrere intelligente algoritmer og operasjonsanalyse i et digitalt beslutningsstøttesystem, realiseres også potensialet for optimal fôrdistribusjon sammenlignet med dagens manuelle planleggingspraksis. Dette vil bidra til forbedring av sentrale KPI-er som økt utnyttelse av fartøys- og flåtekapasitet, redusert energiforbruk grunnet kortere seilingsdistanser og mer pålitelige leveranser. Den digitale transformasjonen vil også tilrettelegge for innføring av tjenestebaserte kontraktsformer som møter fremtidens samhandlingsbehov i verdikjeden for å realisere kostnadseffektiv og miljøvennlig fôrdistribusjon.

BESTEMT vil utvikle et helt nytt produkt som skal integreres i Anteo sin softwareplattform og demonstreres gjennom bruk i BioMar og Mowi sin planlegging av fiskefôrdistribusjon. Prosjektets konsortium er satt sammen for å dekke de mest sentrale delene av verdikjeden knyttet til produksjon, distribusjon og forbruk av fiskefôr. Anteo som utvikler og tilbyder av software, BioMar som fôrprodusent, samt Mowi som helintegrert selskap og derigjennom både produsent og forbruker. I tillegg er verdensledende forskningsmiljø innen operasjonsanalyse, planlegging og maritim domenekunnskap representert ved SINTEF Ocean og NTNU.